Procedure informatieverwerking en informatieplicht SpartnerS

Op het moment van verwerken en verzamelen van persoonsgegevens (én op eerste verzoek) van de betrokkene, zal deze worden geïnformeerd over zijn of haar persoonsgegevens die door SpartnerS zijn of worden verwerkt evenals voor welk(e) doel(en) deze gegevens worden verwerkt.

Dit betreft de volgende informatie:

  • de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke;
  • het doel en de rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens;
  • bij verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigde belang, wat dit gerechtvaardigd belang is;
  • de ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens, als persoonsgegevens worden doorgegeven;
  • de passende waarborgen die zijn genomen om de privacy in een ander land te waarborgen, als de persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven;
  • de bewaartermijn of de criteria ter bepaling van die termijn;
  • de mogelijkheid van de betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de gegevens;
  • de rechten van betrokkene, zoals het recht op inzage, wissen en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan.

Toestemming

Is de verwerking gebaseerd op toestemming van de betrokkene, dan zal SpartnerS of hieraan gelieerde adviseurs de betrokkene wijzen op zijn recht, om de toestemming te allen tijde in te kunnen trekken. Voor de verwerking van assessments heeft betrokkene (naast het recht op inzage, wissen en rectificatie) het recht om niet akkoord te gaan met het doorsturen van de resultaten van het assessment aan opdrachtgever.

Recht op inzage, wissen en rectificatie

Op eerste schriftelijke verzoek van de betrokkene zal SpartnerS of hieraan gelieerde adviseurs, binnen een periode van 4 weken, inzage verschaffen over welke persoonsgegevens zijn vastgelegd (type en inhoud). Indien schriftelijk om wissen of rectificatie van de persoonsgegevens van betrokkene verzocht wordt, zal hieraan binnen een periode van 4 weken invulling gegeven worden.

Voor het overige is onze privacyverklaring van toepassing.

Print Friendly, PDF & Email