Privacyverklaring (AVG)

Geschreven door: Willian Groenen op 2018-06-06

SpartnerS, gevestigd aan de Spegelt 6 5674 CD Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SpartnerS. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het opstellen van assessments. SpartnerS stelt voor opdrachtgevers assessment rapporten op ten behoeve van coaching, carrièreontwikkeling en bepalen van functiegeschiktheid. Als basis voor deze rapportages wordt u verzocht, afhankelijk van het type rapport, persoonlijke informatie onverplicht te verstrekken. Uw naam en e-mailadres worden verzameld voor het opstellen en u toezenden van deze rapportage. De rapportage zal ter beschikking gesteld worden aan u en aan de opdrachtgever.
  2. Het bijhouden van een personeelsadministratie. Voor de verwerking van het salaris en ten behoeve van het bijhouden van de personeelsadministratie zullen uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens verzameld worden.
  3. Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. Voor de opstelling van de betreffende contracten zullen uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer verzameld worden.
  4. Het versturen van nieuwsbrieven. SpartnerS stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van SpartnerS. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
  5. Contact opnemen. Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met SpartnerS via de website en/of telefoon. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Bewaren van gegevens

SpartnerS bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hebben wij uw gegevens voor korte termijn nodig dan zullen wij uw gegevens binnen 6 maanden vernietigen.

Delen van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

SpartnerS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SpartnerS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SpartnerS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

SpartnerS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spartners.nl.

Print Friendly, PDF & Email