Procedure informatieverwerking en informatieplicht SpartnerS bij de inzet van assessmenttools van Thomas International

In verband met het verwerken en verzamelen van uw persoonsgegevens middels assessments door aangesloten adviseurs (hierna te noemen SpartnerS), is de volgende procedure van toepassing:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst, zijnde het geven van advies ten aanzien van geschiktheid voor een functie, persoonlijke ontwikkeling, coaching etc.
  • De ontvanger van uw persoonsgegevens (opdrachtgever) is het bedrijf waar u werkzaam bent of wilt gaan worden.
  • De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bedraagt maximaal 6 maanden.
  • U hebt de mogelijkheid om aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door SpartnerS, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  • U bent op geen enkele wijze verplicht aan het assessment deel te nemen. Mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van uw gegevens, is dat SpartnerS hierover opdrachtgever zal informeren.
  • U hebt diverse rechten, zoals het recht op inzage, wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan.

Toestemming

U hebt het recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Recht op inzage, wissen en rectificatie

Op uw eerste schriftelijke verzoek zal SpartnerS, binnen een periode van 4 weken, u inzage verschaffen over welke persoonsgegevens zijn vastgelegd (type en inhoud). Indien schriftelijk om wissen of rectificatie van de persoonsgegevens van betrokkene verzocht wordt, zal hieraan binnen een periode van 4 weken invulling gegeven worden. Voor het overige is onze privacyverklaring van toepassing.

Akkoordverklaring

Door het starten van dit assessment geeft u toestemming aan SpartnerS tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Print Friendly, PDF & Email